Azonnali elérhetőség

Tel.:+36 30 984 0449
eMail: ontozoalkatreszinfo@gmail.com

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató
A M4B Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ontozoalkatersz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, mely során a Honlapra látogatók, illetve regisztrálók (a továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára elérhető szolgáltatások biztosítása érdekében tiszteletben tartsa alapvető jogait az adatfeldolgozás során, továbbá tájékoztassa a Felhasználókat ezek jogi gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint követett elveiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlapra látogatók jogait; az adatok kezelése során személyes adataikat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokat és a nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve, az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap további használatával elfogadja jelen dokumentumban foglaltakat, és hozzájárul az adatkezeléshez.
1. Definíciók
Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosítása.
Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, vagy hírlevél küldés érdekében tárolja, mint például számlázás, házhozszállítás. Az adatokat a Szolgáltató továbbá a Felhasználóval létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, alvállalkozónkként közreműködő partnereknek továbbítjuk. Partnereink ezen adatok felhasználására, tárolására és azok továbbadására semmilyen formában nem jogosultak.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat előzetesen nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért, valósságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal a megadott e-mail cím általa történő, kizárólagos használatára. A felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt belépés, és azokkal összefüggő bárminemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.
3. Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 
4. Az adatkezelő elérhetősége / Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: M4B Korlátolt Felelősségű Társaság (M4B Kft.) 
Székhelye: 4600 Kisvárda Szabadság utca 11
Cégjegyzék száma: 15-09-084-004
Adószáma: 25835005-2-15
Weboldal telefonszáma: + 36 30 984 0449 
e-mail cím: info@ontozoalkatersz.hu
Állandó tartozkodási helyünk: 2096 Üröm és Budadapest III.kerület

Bejegyző Bíróság neve: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adatvédelmi nyilvántartási szám: GDPR rendeletnek megfelelve: Magyarországon az adatvédelmi szabályok szerint webáruházaknak akkor kell nyilvántartási számot kérni (válunk adatkezelővé), ha vásárlóink adatait direkt marketingre, nyereményjátékra használjuk, hírlevelet akarunk nekik küldeni. Jelen esetben egyik tevékenység sem áll fent , így a nyilvántartási szám nincs. (nincs szükség)

5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció, vagy regisztráció nélküli vásárlás során kötelezően megadott, személyi adatok megadásával kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően kitöltendő adatoknál az adat megadásától az adott adat törléséig tart az adatkezelés. Regisztráció bármikor törölhető az előzőekben magadott elérhetőségeken, elektronikus, illetve postai úton. Az adatokat Szolgáltató a törvényben meghatározott ideig tárolja.
A Felhasználó az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv alapján a Bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan felmerült panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (röviden: NAIH) fordulhat.
Ha Felhasználó nem valós, vagy harmadik fél adatait adta meg a szolgáltatás igénybevételéhez és ezzel kárt okozott, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítést kérni. Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megadhat az eljáró hatóságnak a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.
6. A adatkezelésről
Rögzítésre kerülő adatok: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkezéshez használt számítógépének adatai, melyeket az Adatkezelő számítógépes rendszere rögzít (mint például az operációs rendszer típusa és az IP cím). Ezeket az adatokat a Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a rendszer be-, illetve kilépéskor automatikusan naplózza, melyeket más, személyes felhasználói adatokkal össze nem párosíthatók. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.
Regisztráció  során kötelezően megadandó személyes adatok: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe (amennyiben nem azonos), valamint jelszava.
7. Cookie-k (Sütik) használata
Weboldalunkon a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat (ún. "sütiket") használunk. Weboldalunk használatával Ön jóváhagyja és elfogadja Adatvédelmi nyilatkozatunkat, illetve a cookie-k használatát! A Honlapon a böngészés során egy vagy több „cookie” (egyedi azonosítót, sütit) helyeződik el a Felhasználó számítógépén, mely miatt böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Az alábbi, webáruházaknál jellemző cookie-k használatához a Felhasználótól nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni, melyek a következők: biztonsági cookie”-k, jelszóval védett munkamenethez használt cookie”-k, bevásárlókosárhoz szükséges cookie”-k
Felhasználó a cookie-kat tudja törölni, vagy blokkolni a böngészőn belül az „Eszközök/Beállítások” menüpontban, mivel az adattárolás a saját informatikai eszközén tárolódik. A böngésző súgója tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásához, elfogadásához és kikapcsolásához, valamint új cookie-k beállításához is. Felhasználó képes letiltani a Google cooki-jait a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon.
8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerő személyek
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, mint például a futárszolgálat, a csomagkézbesítő cég. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
9. Az adatok védelméről
A Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket, a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében a hálózati kommunikáció, illetve az adatok tárolása és őrzése során. Személyes adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, főként azok jogosulatlan megismerése, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása érdekében.
10. Felhasználó jogai, jogérvényesítés
A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltató által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését postai úton írásban, vagy elektronikusan (info@ontozoalkatresz.hu) Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban szolgáltatja a kért tájékoztatást.
Jogorvoslati lehetőségek: A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH-hoz) fordulhat.
Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: 06/-1 391-14-00
Fax: 06/1 391-14-10
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
11. Elektronikus levélcímek felhasználása
A Szolgáltató jogszerűen kezeli az elektronikus levélcímeket.
Az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítására szolgál, a megrendelések teljesítésénél, a szolgáltatások igénybe vételénél a kapcsolattartást szolgálja, Szolgáltató leginkább ezzel kapcsolatosan küld e-mailt. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, elektronikusan juttatja el az érintetteknek. Ezen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, az értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használhatja reklámozási célokra.
12. Hírlevél
A regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, „feliratkozás után” a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.
13. Záró rendelkezés
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. augusztus 1.